Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie

  0
  341
  0.000
  Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary
  Contact Information
  Detailed Information
  Polish Canadian Association
  Polish Canadian Association Calgary

  Poprzednikami Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary bylo Polskie Towarzystwo w Calgary „Polonia”, zalozone 15-go listopada 1931 roku, nastpnie Klub Polski oraz Zwiazek Polaków w Calgary (Polish Alliance), który wystąpil o rejestracje organizacji w ramach The Societies Act 1924, 15-go lipca 1946 roku. Z dniem 28 maja 1971 roku, na mocy Province of Alberta Societies Act, rozdzial 347, uprzednia nazwa „Zwizek Polaków w Calgary” zosta a zamieniona na „Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary”.

  CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY

  Stowarzyszenie jest organizacją spoleczno-kulturalną, skupiającą na zasadach
  dobrowolnoci Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia mieszkajcych
  w Albercie.
  Celem tej organizacji jest dzialalnosc na rzecz zachowania polskosci: polskiej kultury, polskich tradycji i jezyka polskiego.

  Stowarzyszenie wspólpracuje z istniejacymi organizacjami polonijnymi na rzecz i dla dobra Srodowiska polonijnego.

  Stowarzyszenie patronuje polskim imprezom kulturalnym, szczególnie walnym dla narodowej tozsamosci, polskiej kultury i tradycji.

  Stowarzyszenie, w miare swoich mozliwosci finansowych, moze wspierac poprzez dotacje: organizacje polonijne, organizacje charytatywne polskie w Kanadzie, w Polsce i w innych krajach.
  Stowarzyszenie moze takze udzielac wsparcia finansowego wybitnie uzdolnionym osobom polskiego pochodzenia, zamieszkalym w Kanadzie bąc poza jej granicami, celem ksztacenia ich talentów.

  Stowarzyszenie jest organizacją zachowującą bezstronnosc w sprawach politycznych i wyznaniowych.